PCO Origami

Edukacja przez ruch

                 Edukacja przez ruch -  EPR ( Education Through Movement - ETM ) to pedagogiczny system kształcenia i terapii przeznaczony przede wszystkim do pracy z dziećmi w przedszkolu i na poziomie edukacji początkowej. System EPR jest zbiorem technik i metod kształcenia wyprowadzonych z ruchu swobodnego lub rytmicznego. Wszystkie metody i techniki wiążą  ze  sobą wewnętrzne zasady dydaktyczne systemu EPR, który jako całość tworzy metodę całościowego, a więc holistycznego rozwoju dziecka.

                Wybrane techniki systemu EPR wykorzystać także można do pracy z dziećmi starszymi, a nawet młodzieżą z tym założeniem, iż będą one spełniały wówczas inną funkcję bardziej relaksacyjną,terapeutyczną, wprowadzającą do opracowywanego przez uczniów zagadnienia. Techniki systemu EPR jak najbardziej nadają się do pracy w szkołach specjalnych, przy stosowanej weryfikacji stopnia trudności wykonywanych ćwiczeń lub innej konfiguracji elementów danej techniki. 

I. Teoria systemu EPR.

II. Narzędzia systemu EPR.

III. System EPR w praktyce.

IV. Słownik pojęć  EPR.


Poszukiwanie wyjaśnień to czas oczekiwania na radość kolejnego odkrycia  

               Zamieszczane poniżej opisy, artykuły, wyjaśnienia to  rozważania na temat wybranych zagadnień, które są wynikiem zadawanych pytań przysyłanych do pracowni. Dziękujemy za zainteresowanie problematyką systemu EPR  oraz formułowanie pytań z zakresu pedagogiki, które wyznaczają nam nową przestrzeń do działania. 
 
  Proszę o wyjaśnienie związku systemu EPR z teorią inteligencji wielorakich ?  

                                                                                                      Magadalena Socha - Warszawa

 Sensowność działań edukacyjnych wyznacza  określona teoria naukowa

                      Teoria naukowa jest swoistą podbudową myślową dla praktycznego działania. Aby zajęcia proponowane naszym uczniom były zatem sensowne, adekwatne do ich potrzeb rozwojowych, czasów w których przyszło się im rozwijać przyjęta metoda pracy powinna opierać się na sprawdzonej i udowowdnionej empirycznie teorii naukowej.
 
  Naukową podbudową dla systemu EPR jest :

- Poznawcza teoria rozwijającego się dziecka prof. Ryszarda Więckowskiego .

                      Dlaczego ?

 • Teoria opisuje proces rozwoju dziecka, a właśnie takim procesem zajmuje się system EPR.
 • Jest teorią pedagogiczną odwołująca się do psychologicznej poznawczej koncepcji rozwijającego się człowieka.
 • Pierwsze zdanie formułujące koncepcję teorii zawiera sedno działań pedagogicznych systemu EPR, bowiem dziecko uczące się technikami i metodami systemu EPR jest autonomiczną jednostką uczestniczącą w ciągłym procesie przekształcania informacji zdobywając w ten sposób umiejętności oraz wiedzę o świecie i jego funkcjonalności.
 • Jest teorią nowoczesną i przyszłościową odrzucającą koniecznosć realizacji sztywnych programów nauczania.
 • Jest teorią apolityczną opierającą się na udowodnionej empirycznie prawdzie o rozwoju człowieka, szanującą autonomię dziecka jego prawo do wolności, twórczości.
 • Jest teorią odwołującą się do wartości wychowania.

  Istnieją także inne teorie, które uzasadniają sensownosć stosowania wybranych technik systemu EPR jak :

 • Teoria integracji sensorycznej dr Jean Ayres;
 • Lingwistyczna teoria nauki czytania prof. Reginy Pawłowskiej;        

  o związku których z systemem EPR szerzej będę pisać w innym miejscu na stronie pracowni.  

                     Mam świadomość, iż na tzw. rynku usług pedagogicznych, czy w tzw. przestrzeni dyskursu naukowego o edukacji pojawiają się opinie, myśli, uzasadnienia, czasami interpretacje, czy nadinterpretacje,koncepcje, czy teorie w tym np. teoria inteligencji wielorakich, która nagle zaprząta nam głowę. Choć teoria o inteligencjach wielorakich generalnie ma przeszło 25 lat niespodziewanie w Polsce znalazła wielu sojuszników. Trudno mi wyjaśnić dlaczego się tak dzieje, nie zmienia ona bowiem nic w koncepcjach teoretycznych uczenia w Polsce, bowiem już - Teoria wielostronnego nauczania prof. W. Okonia - określała pedagogom wielostronne i wielorakie podejście do procesu uczenia się, zatem i do różnorodności stylów uczenia się uczniów. 

                    Zatrzymam się zatem na istocie zadanego mi pytania i postaram się wyjaśnić dlaczego - Teoria inteligencji wielorakich - H. Gardnera - nie ma żadnego związku z systemem EPR, a konkretnie, iż jej treść nie jest wstanie ani opisać, ani określić sensowności stosowania technik, czy metod systemu EPR. 

                      Dlaczego ?

 • Teoria opisuje wizję, koncepcję inteligencji, a system EPR zajmuje się procesem rozwoju, czyli uczenia się.
 • Jest teorią zajmująca się pojęciem z zakresu psychologii, które aby mieć swe praktyczne konsekwencje musiałoby zostać poddane empirycznej weryfikacji, a takiej nadal nie ma. 
 • Jest teorią niespójną metodologicznie każda bowiem inteligencja według autora teorii jest czymś innym raz zdolnosćią, raz umiejętnością, raz sprawnością, a w przypadku inteligencji przestrzennej jest już wyobraźnią. Przyjęcie niespójnej meotdologicznie teorii jako wyznacznika działań pedagogicznych uniemożliwa utworzenie spójnej z tzw. wewnętrzną synergią metody, a taką metodą jest system EPR. 
 • Teoria inteligencji wielorakich nie jest koncepcją nowoczesną i przyszłościową.                                                                   Mimo stosownej reklamy, publikacji i epizodycznego dyskursu naukowego jej autor oraz  współpracownicy nie opracowali stosownych narzędzi badawczych, aby teorię poddać weryfikacji i dowieść empirycznie, iż kategorie inteligencji wymienione przez Gardnera w ogóle istnieją. Współczesne publikacje amerykańskie zawierają nawet dość pejoratywne odniesienia do w/w teorii. ( patrz. F.Fukuyama - Koniec człowieka.Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, wyd. Znak , Kraków 2004, str.40 ) Polski psycholog prof. Edward Nęcka zajmujący się między innymi problematyką inteligencji oraz uwarunkowaniami procesów twórczych uznał, iż propozycja Gardnera to " mnożenie bytów". 
 • Teoria powstała w czasach rozgoryczenia i protestów rodziców  w sprawie niskiego poziomu edukacji w amerykańskich szkołach. Istnieje polityczne uzasadnienie jej istnienia, bowiem uświadomienie rodzicom w USA, iż zachowanie  ich dzieci  odczytywane za złe  ma swe źródło w innym rodzaju inteligencji podziałało jak środek uspakajający. Oto nauczyciele powinni zmienić swe podejście do uczniów i zacząć uczyć inaczej, każdy bowiem ma inną inteligencję. 
 • Teoria jest kocpecją nie odnoszącą się do wartości wychowania, stąd jako taka nie jest potrzebna żadnej metodzie, która wychowaniem się zajmuje. 

  Mam nadzieję,że te krótkie wyjaśnienia wystarczą, aby zrozumieć moje jednoznaczne stanowisko jako autora system EPR.

 Podstawą naukową system EPR jest :

                 - Teoria poznawcza rozwijającego się dziecka prof. Ryszarda Więckowskiego,          

 a teoria wspomniana w zadanym pytaniu nie ma żadnego związku z systemem EPR .

 

Mam pełną świadomość, iż  roczny kurs trenerski zapoznający nauczycieli  z systemem Edukacja przez ruch bardzo szybko wpływa na zmianę warsztatu pracy i skłania  niektórych nauczycieli do prób własnej jego interpretacji. Eksperymentowanie jest dobrą drogą i potrzebną. Nie pochwalam natomiast  konfiguracji wybranych  elementów systemu z pominięciem jego wewnętrznych zasad dydaktycznych, czy podstaw naukowych, łączenia na siłę technik i metod systemu z innymi metodami lub programami, których istotą nie jest rzeczywisty holizm, ale odniesienie się jedynie do panujących trendów lub populistycznych zabiegów marketingowych potrzebnych jedynie  aby utworzyć nową instytucję : fundację, nowoczesną szkołę itd. Niestety teoria inteligencji wielorakich wpisała się w ostatnich latach właśnie w takie działania i jest mi bardzo przykro, iż została powiązana z system EPR na co nie wyraziłam zgody. Niestety róznież kilka absolwentek moich szkoleń dopuściło się takich nadużyć łącznie z kradzieżą praw autorskich. Aby ustrzec się przed nieprawidłową interpretacją systemu EPR proszę o kontakt z pracwnią, zadawanie pytań i uczestnictwo w takich szkoleniach, które prowadzone są przez trenerów  mojej pracowni lub przeze mnie ( nazwiska znajdziecie Państwo w zakładce - Wykładowcy i trenerzy  ) 

                                                                                         Z wyrazami szacunku 

                                                                                             Dorota Dziamska

 

                    fot.Wojtek Urbanek                  

 Pytania dotyczące systemu Edukacja przez ruch proszę kierować  na adres :  dorota@origami.org.pl .